URBANISME

 

 REDACCIÓ I TRAMITACIÓ D'INSTRUMENTS URBANÍSTICS

 REPRESENTACIÓ EN JUNTES DE COMPENSACIÓ

 REDACCIÓ I NEGOCIACIÓ DE CONVENIS

 TRAMITACIÓ I DEFENSA EN EXPEDIENTS EXPROPIATORIS

 DEFENSA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

  

DRET ADMINISTRATIU

 

TRÀMITS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ

DEFENSA DE RECURSOS EN MATÈRIA FISCAL

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

@ambitlegal - ambitlegal@ambitlegal.cat - BARCELONA